Chatham, Ontario

Synod Chatham - November 4, 1954

Synods